ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  จำนวน  6 หลักสูตร  ดังนี้

 • การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

   

 • แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญากรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

   

 • เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายจากคลังการรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

   

 • การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจงe-market  และ e-bidding  ของกรมบัญชีกลาง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

   

 • การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธาภพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

   

 • การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

 

ติดต่อเรา