ประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และเยี่ยมชมอาคาร

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ อย.น้อย และนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่  โดยมี นางสุภางค์  เอ่งฉ้วน ครู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัล “ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 2564 เป็นวิทยากรหลัก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

          โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ อย.น้อย และนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทำให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้ปลอดภัย รวมถึงการจัดกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงที่โรงเรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง และเหมาะสม

          จากนั้น นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมอาคารสถานที่และความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น  ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

ติดต่อเรา