เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ณ ศูนย์การแข่งขันสาระดนตรี และหุ่นยนต์

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตรัง กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระดนตรี และหุ่นยนต์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา