โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2565

 

ติดต่อเรา