การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา-สตูล)  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  โดยทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับชื่อที่เปลี่ยนแปลงใหม่  จากเว็บไซต์เดิม www.sea๑๖.go.th   เป็น  www.spmsongkhlasatun.go.th  เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการประสานงานต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพต่อไป    

ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ | piyatida saowakon
ติดต่อเรา