ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   โดยสามารถส่งใบสมัครไปยังกลุ่มสืบสานวัฒนธรรม  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  ภายในวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

ติดต่อเรา