พิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

19 มีนาคม 2564 : นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  มอบหมายให้ นายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  และพระประสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง  ทำพิธีเจิมป้าย  โดยมี นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่         

          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เปลี่ยนเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  จึงได้จัดพิธีเปิดป้ายสำนักงานฯ พร้อมทั้งพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานฯ ต่อไป 

ติดต่อเรา