โครงการอบรม Smart Teaching for Smart English Teachers

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “Smart Teaching for Smart English Teachers”  เพื่อยกระดับ ส่งเสริม พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ : Human Capital Excellence Center (HCEC) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ติดต่อเรา