ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปีจำนวน 160 คน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันวิชาการ NT เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

ติดต่อเรา