ขอเชิญชวนสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาฯ ดำเนินงานรับรองกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพื่อต้องการทราบกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบอื่นๆ

 

ติดต่อเรา