การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้น สพม. 13 ประจำปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตวชิรมิตร

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย นายจุมพล ทวีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  นางวรรณ์ลี ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  นางกรวิกา ฉินนานนท์ และนางสาวจรัสศรี อังศุภนิช ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตวชิรมิตร ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าจัดการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา และนำข้อมูลไปใช้วางแผนการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา