ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพนั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขยายเวลาการส่งผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว จากเดิมกำหนดวันปิดส่งผลงานภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 ขยายเวลาใหม่เป็นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 

ติดต่อเรา