รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อเรื่อง:รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ผู้วิจัย:ภัคนัย ชุ่มชะนะ
ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ปีที่รายงาน: 2565
 

ติดต่อเรา