ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลงานเข้าประกวดสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ www.ttsf.or.th

 

ติดต่อเรา