E-book “การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียน”

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ในรูปแบบเวทีเสวนา “การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียน” และ “การพัฒนาสินค้าชุมชน เอกลักษณ์ท้องถิ่น สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดี” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566

 

ติดต่อเรา