การประชุมโครงการการศึกษาทางเลือก โรงเรียนในเตาพิทยาคม

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมโครงการการศึกษาทางเลือกของโรงเรียนในเตาพิทยาคม  โดยมี ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในเตาพิทยาคม และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมประชุม  ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

          โครงการการศึกษาทางเลือกเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเตาพิทยาคมที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการแตกต่างและหลากหลายในปัจจุบัน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้วย

ติดต่อเรา