ประชาสัมพันธ์การสุ่มเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่เห็นด้วยกับการเพิ่มหลักสูตรนวดไทยมรกดโลกและสมุนไพรเข้าระบบการศึกษาภาคบังคับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์การสุ่มเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่เห็นด้วยกับการเพิ่มหลักสูตรนวดไทยมรกดโลกและสมุนไพรเข้าระบบการศึกษาภาคบังคับ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยความสมัครใจ

 

ติดต่อเรา