การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

ขอเชิญชวนครูผู้สอนที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ทางเว็บไซต์ https://roiet3.go.th/coding/

 

ติดต่อเรา