ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานตามกฎกระทรวง

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 แจ้งประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 61 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 และมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรน้ำ โดยเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ส่วนที่ตั้งหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อยังคงใช้สถานที่และเบอร์เดิม

 

               

ติดต่อเรา