25 มิถุนายน 2564 สพม.ตรัง กระบี่ นิเทศกำกับติดตามและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง (สหวิทยาเขตวิทยาธรรม)

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยผู้อำนวยการเฉลิม วัดโคก ขอขอบพระคุณ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ และคณะ ในการนิเทศกำกับติดตาม และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (สหวิทยาเขตวิทยาธรรม)พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 มา ณ โอกาสนี้

ติดต่อเรา