การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่
ผู้วิจัย:นายกิตติ วิชัยดิษฐ
หน่วยงาน:โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ปีที่วิจัย:ปีการศึกษา 2563
 

ติดต่อเรา