แจ้งย้ายที่ทำการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แห่งใหม่

ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่  ดังนั้น เพื่อให้การติดต่อราชการ การนำส่งหนังสือของส่วนราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่

จากเดิม กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เลขที่ ๔๒๐/๑  อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐                      

          เปลี่ยนเป็น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เลขที่ ๙๗๙/๓๗ – ๔๑  ชั้น ๑๘ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๐  หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๐๔๙ ๙๐๐๑                          

           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ติดต่อเรา