พิธีเปิดการประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2565  จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) ภาคใต้ตอนบน โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ผ่านระบบออนไลน์

โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)  ได้รับมอบหมายและรับจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมการแข่งขันคลิปวิดีโอเล่านิทาน และการแข่งขันคลิปวิดีโอเล่าข่าว  และมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลลำดับทั่ 1 – 2 ของการแข่งขันแต่ละประเภท จะได้เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ติดต่อเรา