แจ้งบัญชาขององค์นายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยได้มีการพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาล ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยสามารถประสานงานกับคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนและบูรณาการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th

 

ติดต่อเรา