โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมของนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กำหนดให้มีการจัดงานกาชาดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564 ขอเชิญชวนร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ พื่อนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเด่นของนักเรียนเข้าร่วมออกร้าน ภายใต้ “ร้านค้าเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง” ตามความพร้อมด้านการบริหารจัดการด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งความประสงค์ให้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังทราบ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

 

ติดต่อเรา