ประธานพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนฯ และบรรยายพิเศษ ร.พนมเบญจา

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีและร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 และนโยบาย/จุดเน้น ของ สพม.ตรัง กระบี่ ปีงบประมาณ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โรงเรียนพนมเบญจา ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา ในการจัดการศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพนมเบญจา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพนมเบญจา และตัวแทนครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ รวมทั้งสิ้น 44 คน

ติดต่อเรา