ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล

 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกับขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ”  อันเป็นนโยบายของประธานรัฐสภาในการเสริมสร้างมีส่วนร่วมของประชาชนกับสถาบันนิติบัญญัติตลอดจนปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริตให้แก่ประชาชนในการนำแนวคิดเรื่องบ้านเมืองสุจริตไปใช้ในการดำรงตน อันเป็นพื้นฐานของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 

ติดต่อเรา