ประชาสัมพันธ์การสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔

จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่  ประชาสัมพันธ์การสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔  หากท่านใดประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จังหวัดตรัง >>>

 

จังหวัดกระบี่ >>>

 

ติดต่อเรา