รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ โดยสามารถยื่นสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564

 

ติดต่อเรา