สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ จึงขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ ดังนี้

จากเดิม เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เปลี่ยนเป็น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ saraban@onlb.go.th

City GIFs - Get the best gif on GIFER
ติดต่อเรา