การพัฒนาชุดนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ชื่อเรื่อง:การพัฒนาชุดนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
ผู้วิจัย:นางกนกวรรณ มั่นสุข (ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
ปีที่วิจัย :2564
 

ติดต่อเรา