ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด

ตามที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูผู้สอนระดับชยั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด ซึ่งกำหนดการปิดรับสมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563

** คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครดังกล่าวถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ติดต่อเรา