ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งใหม่

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งการย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา