กลยุทธ์

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค

3. ครูจัดการศึกษาเต็มศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.

กลยุทธ์

1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค

3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา