เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค

3. ครูจัดการศึกษาเต็มศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองการประเมินภายนอก

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6. องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

7. สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ติดต่อเรา