การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ปี 2564 (จังหวัดตรัง)

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นางสาวจรัสศรี อังศุภนิช นายวิเชียร เดิมหลิ่ม และนายสมพร ชัยบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนในเตาวิทยาคม จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา