การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ปี 2564 (จังหวัดกระบี่)

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นางสาวจรัสศรี อังศุภนิช นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ และนายอรรถพล พลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง โรงเรียนพนมเบญจา และโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่

ติดต่อเรา