วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำผู้บริหารและคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการ นางสุจิตรา ตั้งคำ ครูกลุ่มงานแนะแนว นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุน และ นางอรรจน์พิชญ์ ใจตรง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสภาราชินี จั […]

1 2 4
ติดต่อเรา