การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สอบถามปัญหาต่างๆ
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ปํญหาคุมคามและล่วงละเมิดทางเพศ

ติดต่อเรา