การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่คาดหวังสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ชื่อเรื่อง :การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่คาดหวังสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
(Development of education institution management model to devolop expected behavior to words student’ s academic excellence at Saparachinee Trang School.)
ผู้ประเมิน:สุมิตร สามห้วย. (2564)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปีที่ทำการประเมิน :พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ

 

ติดต่อเรา